Wiśnia All Natural

cod. 9020

Gelostella Wiœnia to produkt, który odegra³ znacz¹c¹ rol¹ w rozpowszechnieniu we W³oszech i za granic¹ lodów, znanych jako “Variegato Amarena” ( lodów œmietankowych przek³adanych wiœni¹). Niezast¹piony ze wzglêdu na gêstoœæ, szczególny smak, kolor i duŸ¹ zawartoœæ kawa³ków wiœni.

dosi
80-100 g/L
barattolo
3 kg
scadenza
24m
variegare
Barwniki

 

Aby otrzymać więcej informacji